Korzystanie z biblioteki

 • Górno-Łużycka Biblioteka Naukowa jest biblioteką naukową wchodzącą w skład Miejskich Zbiorów Historii iSztuki w Görlitz
 • Godziny otwarcia czytelni i wypożyczanie

Wtorek i Czwartek 10.00-17.00
Piątek 10.00-13.00

 • Górno-Łużycka Biblioteka Naukowa jest biblioteką prezentacyjną. Jej zbiorów nie można wypożyczać.
  Są do dyspozycji tylko w czytelni biblioteki. O wyjątkach decyduje kierownik biblioteki.
 • Dawne druki i historyczne gazety są ze względów bezpieczeństwa dopuszczone tylko do celów naukowych.
 • Każda zainteresowana fizyczna i prawna osoba jest uprawiona do korzystania z biblioteki. Wypożyczanie książek nieletnim użytkownikom wymaga zgody ich rodziców.
 • Korzystanie  z biblioteki wymaga nabycia Karty biblioteczne. Zagubienie Karty biblioteczne wymaga natychmiastowego poinformowania biblioteki. Użytkownik odpowiada za szkody wyrządzone bibliotece, powstałe w wyniku nieprawnego korzystania z Karty przez osoby trzecie.
 • Wypożyczoną literaturę zwraca się najpóźniej po upływie czterech tygodni. Jeżeli ktoś chciałby przedłużyć czas wypożyczania obowiązany jest postawić wniosek przed upływem tego terminu. Po przekroczeniu czasu wypożyczania powstają opłaty (patrz Regulamin opłat). Użytkownik odpowiada za ewentualne szkody, które mogą powstać w wyniku niewłaściwego i nieostrożnego użytkowania używanej albo wypożyczonej literatury.
 • Na wniosek i po uiszczeniu opłat może ta wypożyczona literatura skopiowana do osobistego użytku (patrz Regulamin opłat)
 • Jedzenie, picie oraz palenie tytoniu jest wzbronione.